06 / 2007 - 22/06/2024 23:45

ИЗДАНИЕ НА ДАРБИ - ВАШИЯТ КОНСУЛТАНТ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ В ЧУЖБИНА

                          


 

 

 

 
ГЛАВНА СТАТИЯ - АРХИВ

13
Силни университети за силна Европа
(Дата: 2007-05-04) || (Брой: 06 / 2007) || Автор: ДАРБИНАЧАЛНА | ПРЕДИШНА (стр.3 от 3) СЛЕДВАЩА | ПОСЛЕДНА


4. Европейско пространство на висшето образование (ЕПВО)
Сериозен напредък в изграждането на ЕПВО е отчетен на конференцията на министрите на образовнието в Берген на 19-20.05.2005г. Обект на дискусиите са следните теми:

4.1. Партньорство
Университетите, техните служители и студенти са основните партньори по изграждането на ЕПВО. Необходимо е:
- оптимизиране структурата на учебните планове, въвеждане на иновативно обучение и обучение през целия живот;
- подкрепа от бизнеса и социалните партньори и задълбочаване сътрудничеството с тях;
- подкрепа от националните институции, партньори в процеса.

4.2. Отчетност
На срещата на министрите на образованието в Берлин (16-17.09.2004 г.) е представен отчет за напредъка по трите приоритета на Болонския процес – системата за степените, гарантирането на качеството и признаването на дипломите и продължителността на обучението. От него става ясно, че е осъществен сериозен напредък в трите области.

4.3. Система на степените
Приетата рамка за степените в ЕПВО се състои от три цикъла (включваща, в национален контекст, възможност за междинна квалификации) като достъпа до всеки е базиран на резултатите от обучението в предходните. Целта е изграждане на национални стандарти за квалификациите в общите рамки за квалификациите в ЕПВО до 2010г.

4.4. Гарантиране на качеството
Почти всички страни-участнички в Болонския процес са създали система за гарантиране на качеството, базирана на критериите от Комюникето от Берлин. Предстои работа по ангажираността на студентите, международното сътрудничество и финансовата подкрепа за университетите, които повишават качеството си чрез въвеждане на вътрешни механизми и тяхната връзка с външното гарантиране на качеството.
Стандартите за качеството в ЕПВО, разписани от Европейската мрежа за гарантиране на качеството (ЕМГК) предлагат модел за равностоен преглед на качеството в улеснение u1085 на Националните агенции за гарантиране на качеството докато се възприемат общите насоки и критерии. Въвеждането на Европейски регистър на агенциите за гарантиране на качеството на национално равнище се разработва от ЕМГК, подпомагана от ЕАУ, EURASHE и ESIB. За улесняване на взаимното признаване на акредитациите е изключително важно сътрудничеството между отделните национални агенции за гарантиране на качеството.

4.5. Признаване на дипломите и продължителността на обучението
36 от 45-те страни-участнички в Болонския процес са ратифицирали Лисабонската конвенция за признаване на дипломите. Прилагането и въвеждането й в националните законодателства се подпомага с Национални планове за действие за признаване на чужди квалификации. Те ще формират част от докладите на страните на следващата конференция на министрите на образованието.

4.6. Нови предизвикателства и приоритети на ЕПВО
Висшето образование има важна роля за изследователската дейност, а тя от своя страна подпомага висшето образование, икономическото и културното развитие на обществото и социалната кохезия. Подобряването на качеството на обучението не трябва да бъде за сметка на изследователската дейност. Обучението, свързано с изследвания е фактор за повишаване качеството на ЕПВО, неговата конкурентоспособност и атрактивност.
Предложено е квалификациите за докторантура в ЕПВО изцяло да използват подход основан на резултатите. Целта е повишаване на броя докторантите, избрали изследователска кариера в ЕПВО.
Социалните измерения на Болонския процес са част от ЕПВО и условие за неговата конкурентоспособност. Те са свързани с осигуряването на качествено висше образование, еднакво достъпно за всички студенти, без пречки, свързани с техния социален и икономически произход. Социалните измерения включват финансови и икономически мерки за подпомагане на студентите от социално-неравностойни групи и консултации за по-широк достъп до образование.
Мобилността е основна цел на Болонския процес и за да стане тя реалност в ЕПВО постепенно се улесняват процедурите по издаване на визи, разрешителни за работа и признаване на обучението в чужбина.
ЕПВО има за цел да бъде отворено и привлекателно за другите части на света. Осигуряването на образование за всички се основава на принципите за устойчиво развитие. Академичните ценности са водещи в международното академично сътрудничество. ЕПВО стимулира балансиран трансфер на студенти и служители и сътрудничество в условия на междукултурно уважение. Трябва да се засили информираността за Болонския процес в другите континенти, обменът на идеи и опит и диалогът по въпроси от взаимен интерес.
Следващата конференция на министрите ще се проведе в Лондон през 2007 г. Очаква се до 2007 г. да бъде представен отчет за трите приоритетни области по Болонския процес.
На базата на постиженията на Болонския процес постепенно ще бъде изградено ЕПВО на принципите на качеството и опазването на богатото културно наследство с цел изграждане на общество, основано на знанието. Висшето образование е ключ към иновациите и конкурентоспособността на Европа. Към 2010 г. висшите учебни институции трябва да имат съответните автономния за реализиране на предприетите реформи и устойчиво финансиране за тях.НАЧАЛНА | ПРЕДИШНА (стр.3 от 3) СЛЕДВАЩА | ПОСЛЕДНА
175
Удължени срокове за кандидатстване във Великобритания – прием 2016
(Дата: 2016-02-02)
164
ЗА КУРСИСТИ, КОИТО ТЪРСЯТ СЕРИОЗНА IELTS, TOEFL, SAT, FCE, CAE ИЗПИТНА ПОДГОТОВКА
(Дата: 2014-04-14)
152
Помощ от ДАРБИ за кандидатстване в чужбина
(Дата: 2013-10-14)Copyright @ 2007-2011 Vzor.org by Developers.bg
Последно обновяване на сайта: 5/04/11