4/2014 - 22/03/2023 18:55

ИЗДАНИЕ НА ДАРБИ - ВАШИЯТ КОНСУЛТАНТ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ В ЧУЖБИНА

                          


 

 

 

 
ГЛАВНА СТАТИЯ - АРХИВ

636
В „ДАРБИ” ЗНАЯТ КАК ДА ПОМОГНАТ НА ХИПЕРАКТИВНОТО ДЕТЕ ДА ПОСТИГНЕ УСПЕХ В УЧИЛИЩЕ

(Дата: 2014-04-14) || (Брой: 4/2014) || Автор: Милена Георгиева /психолог/

EvrosandartКато правило синдромът на хиперактивност с дефицит на внимание (СХДВ) засяга един или повече аспекти на обучението:
•    Започване на работата
•    Постоянството                     
•    Довеждане изпълнението на задачите до края
•    Превключване от една дейност на друга
•    Взаимодействие с останалите ученици
•    Следване на инструкции
•    Планиране и организиране на многоетапни задачи


При разработването на програми за ограмотяване на учениците с ADHD трябва да се определи точно какви са отделните трудности за всеки ученик. В противен случай въздействието може да се насочи към тези аспекти, които не го изискват. Колкото по-рано се започнат коригиращи действия в процеса на обучение, толкова по-добре за хиперактивното дете.
В началното училище СХДВ обикновено причинява различни проблеми: неподходящо поведение; неорганизираност; небрежност; неспазването на предупреждения и инструкции; недовършване на започнатото; грешки, дължащи се на неточна преценка; непоследователност, тенденция да се разсейва; трудности в отношенията с другите.

В следващите степени на училищното образование по-голямата част от тези проблеми са все още налице, но заедно с тях възникват допълнителни трудности. По време на този период се увеличават изискванията за концентрация, способност за решаване на проблеми и сложни разсъждения.

EurostandartЗатрудненията в логическото мислене при деца и юноши с СХДВ нямат никаква връзка с интелектуалните им способности, защото те се дължат на проблеми с концентрацията, паметта и контролните функции. Типичните проблеми с паметта, свързани с това разстройство, се отнасят най-вече за:

Работната памет, което позволява на ученика да пази в паметта си една задача, докато работи върху друга;
Търсене и извличане - способността да се открие и възпроизведе информация, която е научена по-рано и се съхранява в паметта.

Какво препоръчват специалистите, за да се подобри резултатите от обучението на хиперактивни деца с дефицит на внимание:
1.    Адаптиране на учебния план и инструкциите  
•    даване на максимално точни, кратки, последователни иструкции
•    трениране на навици за организиране на дейността
•    планиране на уроците така, че децата да могат активно да участват в тях, като се търси начин информацията да е интересна и съдържателна
•    използване на различни форми и способи за обучение
•    не се използва натиск

2.    Поощряване на стабилността и постоянството в поведението по време на изпълнение на задачата
•    Структуриране на задачата
•    Постоянно наблюдение на изпълнението и осигуряване на непрекъсната обратна връзка
•    Най-сложните предмети се оставят за най-продуктивното за ученика време
•    Осигуряване на чести и редовни паузи
•    Използване на таймер за усвояване на контрола на времето

3. Стимулиране на развитието и усъвършенстване на функциите, свързани с управлението
•    Обучаване на детето да съставя планове и разписания с разпределение на времето за всяка задача, да записва листчета с напомняния
•    Отделяне на време за въвеждане на ред в учебните материали, домашните задания - на работната маса и в раницата
•    Организиране на стриктен режим за всеки ден и седмица и проверка за спазването му
•    Създаване на стандартни правила и шаблони за довършване на започнатите задачи
•    Допускане на закъснение при завършването на работата
•    Задаване на правила на работа, обсъждане на резултатите от действията
•    Предоставяне на време за сваляне на напрежението

4. За подобряване на вниманието и поддържане на концентрацията
•    Повтаряне на указанията
•    Използване на цветна маркировка или визуални отметки за важните части
•    Сумиране на основната информация
•    Разделяне на задачата на по-малки и лесни за изпълнение стъпки
•    Ограничаване на времето за обяснения

5. Начини за подобряване на паметта
•    Концентриране само върху един проблем
•    Записване на работата, която предстои, като се раздели на етапи
•    Предоставяне на необходимите план-конспекти, схеми и списъци
•    Използване на методи за по-добро запомняне – мнемотехники, групиране, мисловни карти
•    Развиване на навици за организация и обработка на информацията
•    За тренировка и проверка на паметта периодично могат да се провеждат викторини
 
Трудности в обучението на децата с хиперактивност и дефицит на вниманието могат да се наблюдават във всички от изброените страни на процеса на обучение и формиране на училищни навици. Методите за управление на поведението и повишаване на резултатите от обучението са важна част от всички методи за корекция на СХДВ, и е особено важно в разработката и осъществяването им училищните педагози да си сътрудничат с психолози и лекари за максимална ефективност.

EvrostandartИзброените методи могат успешно да се използват и при работа с деца без обучителни затруднения - това би довело до по-висока успевамост в училище и изработване на навици, приложими във всяка област от живота им.

В Академията за личностно развитие «Ева Куванджиева» към Училища Дарби се подхожда индивидуално при работата с различни деца и съобразно преценката се прилагат различни техники и подходи за разкриване на потенциала и повишаване на успеваемостта им.
175
Удължени срокове за кандидатстване във Великобритания – прием 2016
(Дата: 2016-02-02)
164
ЗА КУРСИСТИ, КОИТО ТЪРСЯТ СЕРИОЗНА IELTS, TOEFL, SAT, FCE, CAE ИЗПИТНА ПОДГОТОВКА
(Дата: 2014-04-14)
152
Помощ от ДАРБИ за кандидатстване в чужбина
(Дата: 2013-10-14)Copyright @ 2007-2011 Vzor.org by Developers.bg
Последно обновяване на сайта: 5/04/11