09 / 2009 - 19/05/2022 08:55

ИЗДАНИЕ НА ДАРБИ - ВАШИЯТ КОНСУЛТАНТ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ В ЧУЖБИНА

                          


 

 

 

 
КАРИЕРА - АРХИВ

225
За вас студенти

(Дата: 2009-11-16) || (Брой: 09 / 2009) || Автор: ДАРБИЗа всеки човек е важно да има достатъчно информация за възможностите, с които разполага, за да получи най- качественото и пълноценно образование. Затова ние ще ви запознаем и с програми, подпомагащи мобилността на младите хора за обучение.

С Решение No.1720/2006/EC на Европейския парламент и на Съвета от 15 ноември 2006 г., се създава Програмата „Учене през целия живот”. Тя стартира на 01 януари 2007 г. и ще продължи до 31 декември 2013 г.

Общата й цел е да допринесе чрез учене през целия живот за развитието на Европейската Общност като общество, основано на знания, с устойчиво икономическо развитие, с повече и по-добри работни места и по-голяма социална кохезия, като, в същото време, осигурява по-добра защита на околната среда за бъдещите поколения. Тя цели и обмен на знания, сътрудничество и движение между системите на образование и обучение в рамките на Общността.

Програмата „Учене през целия живот”
се създава, за да
отговори на процесите на модернизация и адаптация на страните членки на ЕС, по-специално в светлината на стратегическите цели от Лисабон, и да осигури добавена стойност за индивидуалния гражданин, който участва в проекти за мобилност и проекти за сътрудничество.

Структурата на Програма „Учене през целия живот” е различна от тази на програмите "Сократ", "Леонардо да Винчи", eLearning, които я предшестват. Тя е структурирана като интегрирана програма, съставена от четири секторни програми, хоризонтална програма, насочена към различни области, както и програма в подкрепа на преподавателите, изследователите, ангажираните в процеса на европейската интеграция и работещи в основни европейски институции.

Програмата
подкрепя дейностите, инициирани от страните членки на Европейския съюз, като същевременно отразява техните отговорности относно съдържанието на образователните и обучителните системи и взима под внимание тяхната културна и езикова идентичност.

Нейната секторна програма „Еразъм” е насочена към повишаване качеството на висшето образование. Програмата спомага изграждането на Европейското пространство за висше образование и насърчава иновативните процеси и трансфера на знания и технологии във висшето образование.

Нейните основни цели са:
-Да подобри качеството и да повиши мобилността на студентите и университетските преподаватели в рамките на Европа, като допринесе за постигането на 3 милиона индивидуални студентски мобилности по програма "Еразъм" до 2010г.;
-Да повиши качеството и да стимулира многостранното сътрудничество между висшите образователни институции в Европа;
-Да подобри прозрачността и съпоставимоста на придобитите в рамките на Европа квалификации във висшето образование;
-Да повиши качеството и да насърчи сътрудничеството между висшето образование и бизнеса;
-Да благоприятства разработването и трансфера на иновативни практики във висшето образование, включително от една европейска държава в друга;
-Да съдейства за разработването с помощта на компютърните технологии на иновативни съдържание, услуги, методи на преподаване и практики за Учене през целия живот.

Право на участие в секторна програма „Еразъм” имат:
-Студенти и преподаватели в системата на висшето образование;
-Висши училища;
-Преподаватели, обучители и друг персонал на висшите училища;
-Асоциации и техни представители в сферата на висшето образование, включително студентски, университетски и преподавателски асоциации;
-Търговски предприятия, социални партньори и други организации, свързани с полагането на труд.
-Публични и частни организации, включително нестопански и неправителствени организации, ангажирани с организирането и предлагането на образователни и обучителни услуги на местно, регионално и национално равнище;
-Изследователски центрове и организации, занимаващи се с въпроси на Ученето през целия живот;
-Организации, осигуряващи насоки, консултиране и информиране.

За да участват в секторна програма „Еразъм”, висшите образователни институции следва задължително да притежават Университетска Харта „Еразъм”, която се издава от Европейската комисия въз основа на специално публикувана от нея ежегодна Покана за подаване на предложения.
Повече подробности можете да научите от Центъра за развитие на човешките ресурси.

175
Удължени срокове за кандидатстване във Великобритания – прием 2016
(Дата: 2016-02-02)
164
ЗА КУРСИСТИ, КОИТО ТЪРСЯТ СЕРИОЗНА IELTS, TOEFL, SAT, FCE, CAE ИЗПИТНА ПОДГОТОВКА
(Дата: 2014-04-14)
152
Помощ от ДАРБИ за кандидатстване в чужбина
(Дата: 2013-10-14)Copyright @ 2007-2011 Vzor.org by Developers.bg
Последно обновяване на сайта: 5/04/11