01 / 2009 - 23/07/2024 05:33

ИЗДАНИЕ НА ДАРБИ - ВАШИЯТ КОНСУЛТАНТ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ В ЧУЖБИНА

                          


 

 

 

 
ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ЧУЖБИНА - АРХИВ

146
Висшето образование в САЩ

(Дата: 2008-12-15) || (Брой: 01 / 2009) || Автор: ДАРБИ
Висшето образование в САЩ има три нива: undergraduate, graduate, research doctorate.

Към първото ниво спадат степените associate и bachelor`s degree. Associate degree е първата и най-ниска степен на образование. Тя е с продължителност 2 години и дава възможност на тези, които я притежават да продължат образованието си до получаване на следващата степен- bachelor`s degree.Това е втората академична степен. Повечето програми, при които се получава са 4 годишни. За медицина, право и някои други специалности се изисква по-дълъг срок на обучение.

Master`s degree е степен, която се придобива във второто ниво на висшето образование в САЩ. В повечето случаи обучението продължава 2 години. Придобилите тази степен могат да продължат обучението си до получаването на докторска степен, която е с продължителност 2 или 3 години.

Американските университети са известни със своето високо качество на преподаване, богата материална база и най-големия брой преподаватели-носители на академични отличия.

В колежите обикновено се достига до bachelor`s degree, а в университетите могат да се получат по-високите степени. В рамките на колежите и университетите има училища по изкуства, медицина, бизнес, право и др.

Университетите се делят на държавни и частни. Държавните се изграждат и поддържат от щата, в който са създадени. За тях са характерни разликите в таксите за различните студенти- най-ниски са за студенти от щата, по-високи-за студенти от другите щати и най-високи-за чуждестранни студенти. Частните са създадени от фондации чрез дарения, те са по-малки по мащаби и обикновено се издържат от учебните такси, които са значително по-високи от тези в държавните.

В САЩ няма централна правителствена институция, която да се занимава с акредитация на учебните заведения. Признаването на колежите и университетите обикновено се извършва от асоциации.

Всеки, който е решил да кандидатства в САЩ трябва внимателно да проучи учебните заведения и техните специфични условия и достатъчно рано да започне процеса на кандидатстване в тях. Няма ограничения за броя на университетите и колежите, в които да кандидатствате.

На какво трябва да се обърне внимание при избора на учебни заведения?

На първо място кандидатът трябва да е сигурен, че университетите и колежите, в които е избрал да кандидатства, имат акредитация, какви стипендии, финансови помощи или заеми предоставят за чуждестранни студенти и дали кандидатът може да отговори на първоначалните изисквания за тях., материално-техническата и спортна база и други важни детайли.

Какви сертификати са необходими за кандидатстване?

За всички чуждестранни кандидати е необходим сертификат TOEFL с минимален резултат от хартиения вариант 550 точки, а от IBT-80 точки. Признава се също IELTS с резултат 6.Обикновено учебните заведения посочват необходимия резултат за кандидатстване.

В много от учебните заведения за получаване на бакалавърска степен се изисква SAT, особено когато се кандидатства за стипендия и то най-малко по три предмета. При кандидатстване за магистърска или докторска степен на образование в зависимост от избраната специалност се изискват и други сертификати. Например: GMAT-за бизнес училищата; MCAT-за медицинските училища; LSAT- за училища по право; GRE-за хуманитарните специалности и др.

След като изборът на учебни заведения вече е направен, трябва да се започне предварителна кореспонденция с тях. До всяко едно се пише лично писмо с молба да бъде получена брошура, както и пакет от формуляри за кандидатстване. Писмото трябва да съдържа личните данни на кандидата, избраната специалност, адрес за кореспонденция, личен имейл и други подробности.

Какви са необходимите документи при кандидатстване във висшите учебни заведения в САЩ и как се подготвят и изпращат те?

Common application или application form на университета. С първия вид формуляр може да се кандидатства в голям брой престижни учебни заведения, без да се налага да се попълват поотделно формулярите на всяко едно, освен ако изрично не се изисква това. Важно е тези формуляри да бъдат попълнени правилно и четливо.Другата съставна част от комплекта документи са академичните справки за изучаваните предмети приз периода на обучение в средното училище до момента на кандидатстване. Неизменни за американските учебни заведения са препоръките от преподаватели-обикновено две. Не по-малко важно е есето, което задължително се изисква. Основната част от американските учебни заведения изискват при кандидатстването и финансово доказателство за наличие на средства за цялостна издръжка през първата учебна година или за част от нея. Всички документи трябва са бъдат преведени и съответно легализирани.

Има три вида прием-ранен, нормален и целогодишен. Ранният обикновено се използва от млади хора, които достатъчно рано са решили къде да кандидатстват и имат резултати от езиков тест.Срокът за подаване на документи за него е до 15.01. на годината, в която трябва да започне обучението, а в някои университети-до края на януари. При този вид прием няма ограничение на броя на учебните заведения за кандидатстване. Ако до м. април не е получен отговор от учебното заведение за прием в него, то е възможно да започне процедура за в американските университети в Европа. Целогодишният прием позволява да се кандидатства в някои университети и колежи по всяко време.

Изборът на университет или колеж в САЩ е сложен процес, а ходготовката на документи изисква време. Затова кандидатстването трябва да започне поне година преди посочения краен срок.

175
Удължени срокове за кандидатстване във Великобритания – прием 2016
(Дата: 2016-02-02)
164
ЗА КУРСИСТИ, КОИТО ТЪРСЯТ СЕРИОЗНА IELTS, TOEFL, SAT, FCE, CAE ИЗПИТНА ПОДГОТОВКА
(Дата: 2014-04-14)
152
Помощ от ДАРБИ за кандидатстване в чужбина
(Дата: 2013-10-14)Copyright @ 2007-2011 Vzor.org by Developers.bg
Последно обновяване на сайта: 5/04/11