02 / 2008 - 28/11/2021 22:26

ИЗДАНИЕ НА ДАРБИ - ВАШИЯТ КОНСУЛТАНТ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ В ЧУЖБИНА

                          


 

 

 

 
КАРИЕРА - АРХИВ

90
Програма Коменски - Европейското измерение на чуждоезиковото обучение

(Дата: 2008-02-22) || (Брой: 02 / 2008) || Автор: ДАРБИ


         Подпрограма" Коменски" на програмата " Учене през целия живот" се фокусира върху първата фаза на образованието- от предучилищно обучение и начално образование до основно и средно образование и е насочена към всички членове на образователната общност, разбирана в широк смисъл - ученици, учители, други служители в образованието, но също така и местни власти, родителски сдружения, неправителствени организации.

  Общите цели на Коменски са да повиши качеството и да засили европейското измерение на училищното образование. Тя насърчава транснационалното сътрудничество между училищата, допринасяйки за подобряването на професионалното развитие на екипите, пряко заети в сектора на училищното образование и насърчава изучаването на езици и съзнанието по въпросите на интеркултурността.     
  За всяка календарна година се формулират приоритетни области на действие. За 2008г. Европейската комисия поставя акцента върху междукултурния диалог и взаимодействието между образование и култура. Коменски се стреми да помогне на обучаващите се и преподаващите в училище да развият чувство за принадлежност към по-широка и отворена европейска общност – общност, характеризираща се с различни традиции, култури и регионални идентичности, чиито корени в същото време се намират в общата история на европейското развитие.

  

 Коменски допринася за повишаване на качеството и засилване на европейското измерение в училищното образование като:

• насърчава транснационалното сътрудничество и обмен между училища и институции за подготовка на учители;
• насърчава иновацията в педагогическите методи и материали;
• насърчава транснационалното разпространение на добри практики и иновации в управлението на училищата;

 
  • подпомага разработването и разпространението на методи за преодоляване на образователното изключване и отпадането от училище, насърчавайки интеграцията на учениците със специални образователни нужди и насърчавайки равните възможности във всички сектори на образованието;
• насърчава употребата на информационни и комуникационни технологии в училищното образование и в обучението на служителите, работещи в този сектор.
 

Консултантска къща за образование в чужбина «ДАРБИ», чрез партньорите си в Англия и Германия, предлага двуседмични квалификационни курсове за учители по английски и немски език за периода ЛЯТО 2008. Желаещите учители биват регистрирани в съответните курсове според квалификацията, която имат и учениците, на които преподават. На всеки се изпращат потвърдителни писма-оферти и програми на квалификационните курсове в различни градове в Англия и Германия, които могат да бъдат представени пред Центъра за развитие на човешките ресурси за отпускане на средства за финансиране на участието на учители в тези курсове по програма „Коменски”.  Чрез програмата «Коменски” кандидатите могат да получат субсидия, с която да покрият разноските за участието си в курса. За легитимни разходи се считат:v      Самолетен билет и вътрешен транспортv      Дневни разходи .  Настаняване и изхранване по време на курсаv      Учебна такса за участие в курса (до 750 евро)

 

Допълнителна информация за програмата и за начините за кандидатстване можете да получите от Консултантска къща „ДАРБИ” на телефон 02/988 0340 или на електронен адрес : eshsa@einet.bg 

175
Удължени срокове за кандидатстване във Великобритания – прием 2016
(Дата: 2016-02-02)
164
ЗА КУРСИСТИ, КОИТО ТЪРСЯТ СЕРИОЗНА IELTS, TOEFL, SAT, FCE, CAE ИЗПИТНА ПОДГОТОВКА
(Дата: 2014-04-14)
152
Помощ от ДАРБИ за кандидатстване в чужбина
(Дата: 2013-10-14)Copyright @ 2007-2011 Vzor.org by Developers.bg
Последно обновяване на сайта: 5/04/11